What people say about INSEE wall

Cùng lắng nghe chia sẻ từ các nhà thầu uy tín về những tính năng đột phá của
Xi Măng Xây Tô INSEE Wallpro.

Anh Thạch | Nhà thầu

Với xi măng Xây Tô INSEE Wall Pro, lực dùng để kéo thướt khi chà không nhiều...

Xem thêm

Anh Cảnh | Nhà thầu

Xi măng nào cũng trộn cùng tỉ lệ: 1 bao xi măng + 10 thùng cát + nước như nhau...

Xem thêm

Anh Mộng | Thợ hồ

Xi măng Xây Tô INSEE Wall Pro nhẹ hơn giúp công việc của tui...

Xem thêm

Anh Giang | Thợ hồ

Bao xi măng 50 kg tui bưng rất nặng, nhiều khi bê để cho vô cối trộn...

Xem thêm